Gimlinge Forsamlingshus

Find os på facebook

Kontaktoplysninger;

 • Formand : Jeanette Nielsen tlf 21269485
 • Kasserer : Dorte Lidsmoes
 • Medlem: Henrik Lidsmoes
 • Medlem: Marco H. Pedersen
 • Medlem: Janne Pedersen

Lejepris inkl rengøring : 2400 kr + 500 kr i depositum =  2900 kr
Nøgle udleveres efter indbetalt depositum. Depositum er en forudbetaling, og betales ikke retur. 

Betingelser for leje : Der skal være ryddet op og gulvet fejet.
Ovne skal være rengjort, ligeså køleskabe og fryser. Borde skal være tørret af.
Ved manglende rengøring af ovne lægges 200kr/ovn

Gimlinge Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamling i Gimlinge forsamlingshus den 26.03.2019
Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab for 2018
 4. indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 6. Eventuelt
  Ad 1
  Jørgen Damgaard blev valgt
  Ad 2
  I formandens fravær fremlagde Bo Tovby Jørgensen kort beretning, som blev vedtaget:
 • Sensommertræf i september og fællesspisningen i november var en succes
 • Huset blev udlejet 22 gange i 2018
 • Der er brug for nye kræfter i bestyrelsen
  Ad 3
  Kasserer Berit Schlüntz fremlagde regnskabet. Årets resultat var 1.194,86 kr.
  Forsamlingen spurgte hvad grunden var til den høje olieregning 31.418 kr i 2018 mod 10.307 kr. i
  2017? Den primære årsag er udlejning til konfirmandundervisningen, som kræver meget
  opvarmning, og dermed også er blevet en underskudsforretning.
  Regnskabet blev vedtaget uden yderligere bemærkninger
  Ad 4
  Ingen indkomne forslag
  Ad 5
  Bo Tovby Jørgensen, John Eriksen og Gurli Aalborg (kasserer) var på valg. Ingen ønskede genvalg
  Karina Højbjerg ønskede ikke at fortsætte som formand
  Følgende i forsamlingen stillede op og blev valgt til bestyrelsen: Chris Chrintz, Niels Sveium og
  Helene Jørgensen
  Eva Pedersen, Svend Pedersen og Berit Schlüntz var ikke på valg, og ønskede at fortsætte. Berit
  Schlüntz ønskede dog ikke at fortsætte som kasserer. Helene Jørgensen vil dog gerne overtage
  kasserer-jobbet.
  Bo Nielsen, suppleant, ønsker at fortsætte som suppleant.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde.