Mødereferater

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 8. maj 2023

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 6. feb 2023

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 15. sept 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 16. aug 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 21. juni 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 11. maj 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 20. april 2022

Generalforsamling Gimlinge Landsbyråd d. 30. marts 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 16. feb 2022

Bilag til referat fra 16. feb. 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 20. jan 2022

Bestyrelsesmøde Gimlinge Landsbyråd d. 25. nov 2021

Generalforsamling 2020 referat


Referat fra generalforsamling marts 2019.

1. Som dirigent valgtes Bo Jørgensen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning ved formanden Jørgen Damgaard (JD) Et borgermøde i foråret om fordeling af 22.000,- gav ved afstemningen flest stemmer til forslaget med genetablering af det gamle rækværk rundt i svinget om gadekæret. Dette er nu opsat, og det må siges, at det ser rigtig godt ud. Det andet forslag om trafikdæmpende foranstaltninger arbejdes der på.

Vi regner med at få drøftelser i gang med kommunen om hvad der rent praktisk kan gennemføres i den sammenhæng. Omkring stierne har vi en plan om at få dem renoveret, hvor det er påkrævet her i løbet af foråret.

Der mangler opsætning af de sidste pæle, der angiver hvor stierne starter og slutter. Vi er lidt i tvivl om der skal gøres noget ved en af stierne – den fra Gimlinge Enghave til Katrinevej.

Den kan benyttes, men er lidt smal. Derimod er stien fra Pibervejen og til Katrinevej jo udmærket at bruge, ligesom kirkestien fra Vollerupvej til Gyldenholmvej er meget benyttet. Græsslåning gennem året er nu organiseret i en fast procedure med Jeanette og Svend som ansvarlige, så stierne hele tiden er farbare.

Vi mener at aktiviteter/events er en meget vigtig del af livet i byen, men forudsætningen er jo at borgerne bakker op og deltager. Derfor er det også vigtigt at bakke op om Sct. Hans arrangementet med spisning og bålet, og andre arrangementer, der måtte blive sat i gang. Vi kunne godt ønske at det årlige loppemarked blev genoptaget, ligesom regelmæssige ”vi spiser sammen” arrangementer ville være godt.

Vi er i Landsbyrådet helt indstillet på at bakke op om sådanne arrangementer og samtidig give tilskud – primært til medlemmer af Landsbyrådet.

Vi vil også meget gerne have mere fokus på tennisbanerne og brug af disse. Det er jo lidt ærgerligt, at de ikke bruges, når de nu er der!! Vi indkalder – sammen med Gimlinge Idrætsforening – til et møde – en lørdag formiddag, hvor vi så i fællesskab får gjort banerne klar til sæsonen.

Det vil være gratis for landsbyrådets medlemmer at benytte banerne. Og så har vi nu fået etableret en hjemmeside www. Gimlingelandsby.dk, som vi håber vil blive benyttet meget, både til at få nyheder, samt at få folk til at komme med ideer, indlæg, osv.

Vi har en aftale med Johny Bruun fra Dalmose om, at han vil hjælpe os med at få hjemmesiden løbende opdateret. Som nogle af jer måske husker, har vi deltaget i en arbejdsgruppe med det formål at lave en lokal udviklingsplan for en landsbyklynge bestående af landsbyerne Hyllested, Dalmose, Flakkebjerg, Fårdrup, Skørpinge og Gimlinge. Det har taget noget tid, men nu er arbejdet så langt, at planen er lavet og er på vej i trykken. Når den foreligger i sin endelige form, vil vi præsentere den på et borgermøde. JD omtalte forhøjelsen af driftstilskud fra kr. 11.000 til 15.000, samt at der er etableret en pulje til landsbyfornyelse, som kan være renovering af forsamlingshus, fjernelse af skrot, renovering af gadekær, mv. JD omtalte et udtrykt ønske fra et medlem om at etablere Nabohjælp, og ville gerne drøfte dette nærmere. Vi fastholder stadig kontingentet på kr. 100,- og håber at alle i landsbyen synes det er en god ide, at støtte op om udviklingen af/I landsbyen. Det er et lille beløb, og vores tanke er – meget målrettet – at give rabatter til medlemmer, når der er arrangementer – altså favorisere de borgere. Der har betalt et kontingent Til slut en tak til forsamlingshus og vandværk for godt samspil gennem året og tak til bestyrelsen for arbejdet i 2018.

3. Revideret regnskab til godkendelse. Kasserer Pia Jensen (PJ) gennemgik det reviderede regnskab, der godkendtes.

4. Budget for det kommende år vedtaget.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt af suppleanter Pia og Jørgen fortsætter og Jeanette blev valgt til bestyrelsen. Denne består således af Jørgen, Pia, Jan, Svend, Jeanette. Som suppleant valgtes Mikael Heesch

6. Valg af revisor. Elsebeth Nielsen genvalgt.

7. Ingen indkomne forslag .

8. Evt. Ingen bemærkninger.