Vedtægter for Gimlinge Forsamlingshus

                                            Vedtægter

For bestyrelsen for Gimlinge Forsamlingshus

 1. Navn og hjemsted

Bestyrelsen for Gimlinge Forsamlingshus, med hjemsted i Gimlinge by i Slagelse kommune.

 • Formål

Bestyrelsens formål er at opretholde og drive Gimlinge Forsamlingshus som almennyttigt, lokalt samlingssted for arrangementer og fællesaktiviteter af selskabelig, kulturel og social art.

 • Medlemmer

Bestyrelsen består af 6-8 personer der vælges for 2 år, og som er på valg skiftevis i lige og ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv og udpeger formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Formanden kan ved bestyrelsesmedlemmers fravær, indkalde suppleanter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtige, når mindst en mere end halvdelen af dens medlemmer, inklusive indkaldte stedfortrædende suppleanter, er til stede. Beslutninger foretages ved almindeligt stemmeflertal, idet formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. Bestyrelsen fører referat over alle beslutninger taget på møderne.

 • Generalforsamling

Generalforsamlingen er den øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i lokalt postomdelt blad og/eller pr. brev.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 7 dage før.

Alle afstemninger foretages ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende, og på samme måde vedtages ændringer i disse vedtægter.

Personvalg er skriftligt hvis det ønskes.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. valg af dirigent
 2. Formandens beretning forelægges til godkendelse
 3.  Forelæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af:
 6. Bestyrelsesmedlemmer – de vælges for 2 år
 7. 2 suppleanter – de vælges for 1 år
 8. Eksterne revisorer – de vælges for 1 år
 9. Eventuelt
 • Regnskab og revision

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Den eksterne revisor reviderer regnskabet, så dette er klart til forelæggelse og godkendelse på generalforsamlingen.

Kasserer og formand kan alene tegne forsamlingshuset uden at hele bestyrelsen skal godkende udgifter hver gang.

 • Hæftelse

Ingen i bestyrelsen eller revisor kan personligt hæfte eller drages til økonomisk ansvar, undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

 • Opløsning

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke længere ser mulighed for at drive forsamlingshuset, indkaldes til generalforsamling.

Hvis generalforsamlingen vedtager at afhænde forsamlingshuset, skal dette forelægges på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes senest 1 måned efter og indkaldes som den ordinære generalforsamling.

 • Anvendelse af evt. midler i tilfælde af at afhænde forsamlingshuset.

I tilfælde af at forsamlingshuset afhændes stilles evt. overskydende midler til rådighed for foreninger i lokalområdet, med formål til gavn for især børn og/eller ældre. På den opløsende generalforsamling besluttes, hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt.

 • Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft straks, i stedet for de hidtidige ”Vedtægter for Foreningen Gimlinge Forsamlingshus.

                 Vedtaget på generalforsamling afholdt den 22.3.2018

Bestyrelsen