Vedtægter for Gimlinge Landsbyråd

Vedtægter for Gimlinge Landsbyråd                                                                                    

           § 1.

Navn        

Foreningens navn er GIMLINGE LANDSBYRÅD, hjemmehørende i Slagelse Kommune.

           § 2.                                                                                

Formål                                                                                                                                                          GIMLINGE LANDSBYRÅD har til formål, at skabe et fælles forum, hvor man kan samarbejde om alle emner af fælles interesse, samt medvirke til at løse fælles problemer og være talerør for Gimlinge.

            § 3.                                                                              

Medlemmer

Som medlemmer kan optages enhver husstand i Gimlinge indenfor det område, som fremgår af vedlagte kort. Interesserede uden for området kan optages som medlemmer efter beslutning i Landsbyrådets bestyrelse.

           § 4.                                                                             

Indmeldelse, der sker til Landsbyrådets kasserer, er bindende for et regnskabsår. Medlemskab fortsætter til udmeldelse finder sted. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren.

          § 5.                                                                                  

Kontingent    

 Kontingent fastsættes pr. husstand af generalforsamlingen for et år ad gangen. Stemmeret fortabes, hvis kontingent ikke er rettidigt betalt. Ud over kontingent kan der ikke pålægges Landsbyrådets medlemmer økonomiske byrder

          § 6.

Regnskabsåret er kalenderåret

          § 7.

Bestyrelsen  

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år. Det ene år afgår 3 medlemmer, det andet år afgår 2 medlemmer og således fremdeles. Tilsvarende vælges hvert år 2 suppleanter og 1 revisor.

          § 8.

Bestyrelsen vælger hvert år formand, sekretær og, kasserer af sin midte. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsgang samt fører protokol over møder og generalforsamlinger.

         § 9.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil.

         §10

Bestyrelsen virker med ansvar over for generalforsamlingens pålæg for den praktiske opfyldelse af formålsparagraffen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgavers løsning. Udvalgsmedlemmer kan udpeges af bestyrelsen uden for dens midte. Enkeltprojekter behøver ikke at forestås af Landsbyrådet, men kan varetages af særlige interessegrupper.

         § 11.

Bestyrelsens beslutninger, der træffes ved almindeligt stemmeflertal, er kun bindende, når minimum 3 medlemmer stemmer for. I tilfælde af forfald skal bestyrelsen supplere sig med suppleanter i den rækkefølge, hvori de er valgt. Suppleanter har ret til at overvære bestyrelsesmøderne, hvortil de skal          indkaldes. Foreningens kontante midler skal anbringe i anerkendt pengeinstitut.  

     § 12.   

Generalforsamlingen    

Generalforsamlingen er Landsbyrådets højeste myndighed. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel. Hver husstand har 1 stemme på generalforsamlingen, og alle spørgsmål undtagen de i § 16 nævnte forhold, afgøres ved simpel stemmeflerhed uanset antallet af fremmødte. Der stemmes skriftlig, når det forlanges. Stemmeafgivelse ved fuldmagt kan ske, dog højest med 1 skriftlig fuldmagt per stemmeberettiget fremmødte.  Personvalg foretages som direkte valg efter skriftlig indstilling og skriftlig afstemning. Enhver ordinær generalforsamling skal indvarsles med angivelse af følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Budget for den kommende år til godkendelse
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen samt suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. 8. Eventuelt

         § 13.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag tilstilles medlemmerne enten skriftligt eller ved opslag.

          § 14.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 15 af Landsbyrådets medlemmer træffer beslutning om det. I sidstnævnte tilfælde skal der for bestyrelsen foreligge et skriftligt motiveret forslag. Den ekstraordinære generalforsamling skal indvarsles med 3 ugers varsel.

           § 15.

Generalforsamlingen vælger en dirigent blandt medlemmerne.

           § 16.

Ændring af Landsbyrådets vedtægter, samt beslutning om ophævelsen af Landsbyrådet kan kun afgøres, når 75% af generalforsamlingens deltagere stemmer derfor, samt når mindst 50% af Landsbyrådets medlemmer er mødt. Er Generalforsamlingen i så tilfælde ikke beslutningsdygtig, indvarsles en ny generalforsamling. Denne skal afholdes inden en måned og skal indvarsles med mindst 8 dages varsel, hvorpå beslutning tages med almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

             § 17.

Hæftelse                                                                                                                                                                            For Landsbyrådets gæld hæfter Landsbyrådets formue.

              § 18.

Ophør                                                                 

I tilfælde af Landsbyrådets opløsning skal Landsbyrådets formue anvendes til almennyttige formål i Landsbyrådets dækningsområde.